Air Filter

Air Filter and Air Treatment

 

เรามีประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ระบบกรองอากาศ บำบัดอากาศ และ ระบายอากาศ สำหรับคน, ผลิตภัณฑ์, กระบวนการผลิต, ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่างๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยยังมุ่งเน้นแนวทางในการแก้ปัญหาให้ตรงความต้องการของตลาด เช่น ปัญหาเรื่องฝุ่น, ปัญหาเรื่องกลิ่น, ปัญหาเรื่องแก๊สพิษ, ปัญหาเรื่องเชื้อโรค ฯลฯ