บริษัท อัลติแมค คอมเมอร์เชียล จำกัด


ติดตั้ง ระบบท่อแก๊ส (Gas Pipeline System) และ ระบบ บำบัดอากาศ (Air Purifier System) สำหรับ ห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ใช้วัสดุที่ได้มาตราฐาน ASTM, DIN